Algemene Voorwaarden Organisatie Groep Zuid BV betreffende online producten

 

Artikel 1    Definities

1.1 Organisatie Groep Zuid (OGZ) BV, gevestigd te Geldrop, KVK nummer 17171744, wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als OGZ
1.2 De wederpartij wordt aangeduid als “deelnemer/adverteerder”
1.3 Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht/deelname op grond waarvan OGZ zich tegen betaling van honorarium en kosten voor de deelnemer/adverteerder één of meerdere advertenties en/of content plaatst in haar media of andere diensten ter beschikking stelt en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
1.4 Onder content wordt verstaan: alle uitingen die OGZ namens deelnemer/adverteerder  publiceert inclusief maar niet beperkt tot advertorials, whitepapers, webinars en online platforms.

Artikel 2    Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en producten door of namens OGZ waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden
2.3 OGZ heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien zij dit nodig acht. De nieuwe voorwaarden zullen voor inwerkingtreding kenbaar worden gemaakt aan deelnemer/adverteerder.
2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
2.5 Indien OGZ afwijking van deze algemene voorwaarden toestaat, doet dit niets af aan haar recht om alsnog directe en strikte naleving van het overige bepaalde te verlangen.

Artikel 3    Overeenkomst

3.1 Alle voorstellen en offertes van OGZ zijn vrijblijvend en zijn geldig voor een periode van 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 
3.2. Opties op content worden slechts geacht te zijn verleend, indien OGZ
uitdrukkelijk en schriftelijk aan de deelnemer/adverteerder heeft meegedeeld, dat er door middel van een optie content is gereserveerd voor de deelnemer/adverteerder.
3.3 Indien OGZ een optie heeft verleend aan deelnemer/adverteerder en een derde partij zich meldt om de geopteerde content te reserveren, kan OGZ de deelnemer/adverteerder verzoeken om binnen twee werkdagen te beslissen of zij de optie definitief wenst te reserveren middels een overeenkomst. Indien de deelnemer/adverteerder van die mogelijkheid geen gebruik wenst te maken, of niet binnen de termijn reageert, staat het OGZ vrij om de content aan derden te verkopen.
3.4 Overeenkomsten komen tot stand door (digitale) ondertekening van een overeenkomst of offerte door deelnemer/adverteerder, het indienen van een (online) inschrijfformulier, door verzending van een opdrachtbevestiging door OGZ dan wel door de feitelijke uitvoering door OGZ van een opdracht van deelnemer/adverteerder.
3.2 Wanneer een overeenkomst tot stand komt,  aanvaardt de deelnemer de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 4    Uitvoering van de overeenkomst en aanbod

4.1 OGZ voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. OGZ is echter niet verantwoordelijk voor de mate waarin de campagne succesvol is, of in hoeverre de door de deelnemer/adverteerder beoogde doelgroep wordt bereikt.
4.2 Indien het aanbod wordt aanvaard middels een inschrijving/deelname, ontstaat meteen een betalingsverplichting voor de deelnemer/adverteerder.

Artikel 5    Aansprakelijkheid

5.1 OGZ is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de directe schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
5.2 Deelnemer/adverteerder blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens het volgen van de content, een sessie of andere online producten.
5.3 In het geval dat OGZ een schadevergoeding verschuldigd is aan de deelnemer/adverteerder voor het opzettelijk of met grove schuld veroorzaken van directe schade, bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door OGZ in rekening is gebracht in de drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade.
5.4 Deelnemer/adverteerder vrijwaart OGZ tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en goederen.
5.5 Indien de door de deelnemer/adverteerder aan OGZ verstrekte materialen zijn beschermd door enig recht van intellectueel eigendom, staat de adverteerder er te allen tijde voor in dat hij beschikt over alle licenties die noodzakelijk zijn voor de verstrekking aan en het bedoelde gebruik door OGZ in het kader van de overeenkomst. Deelnemer/adverteerder vrijwaart OGZ voor alle aanspraken van derden, voortvloeiende uit inhoud en vorm van de door deelnemer/adverteerder aangeleverde content.

Artikel 6    Tarieven en betalingen

6.1 Vermelde tarieven zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
6.2 Met de inschrijving tot deelname ontstaat de verplichting tot betaling.
6.3 Betaling van de deelnamekosten en alle overige betalingen dienen te geschieden binnen de vervaltermijn zoals vermeld op de desbetreffende factuur.
6.4 Indien de deelnemer/adverteerder in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, een automatische incasso niet geïnd kan worden, een automatische incasso zonder gronde reden wordt ingetrokken of een betaling wordt gestorneerd, is de deelnemer/adverteerder na het eenmalig ontvangen van een aanmaning of ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de deelnemer/adverteerder in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigd bedrag.
6.5 Indien de deelnemer/adverteerder in gebreke of verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van deelnemer/adverteerder.

Artikel 7    Annulering en wijziging

7.1 De deelnemer/adverteerder heeft niet de mogelijkheid de deelname/inschrijving te annuleren met restitutie van het deelname bedrag.
7.2 In geval van onvoorziene omstandigheden heeft OGZ de mogelijkheid de content qua lancering en/of uitvoering te verplaatsen. OGZ maakt een wijziging  zo spoedig mogelijk kenbaar aan de deelnemer/adverteerder en de content zal op een later moment alsnog beschikbaar worden gesteld. 
7.3 Indien OGZ volledig afziet van de uitvoering van het online product en sprake is van volledige annulering zal aan de deelnemer/adverteerder het inmiddels betaald deelname bedrag worden gerestitueerd.

Artikel 8    Aanlevering

8.1 De deelnemer/adverteerder is verantwoordelijk voor de tijdige en correcte aanlevering van het content materiaal conform de door OGZ aangeleverde planning en specificaties. 
8.2. Indien  content materialen niet tijdig of niet conform de aangegeven specificaties zijn aangeleverd, is OGZ gerechtigd om het advertentie/content materiaal niet in behandeling te nemen. OGZ brengt dan wel het volledige bedrag voor de content bij deelnemer/adverteerder in rekening.
8.3 De overeengekomen plaatsingsdatum is slechts een indicatie en niet een fatale termijn, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeenkomen.

Artikel 9    Intellectueel eigendom

9.1 Het auteursrecht ligt bij de maker van de content en geeft de maker automatisch het recht om de content te publiceren dan wel in opdracht te laten publiceren.
9.2 Indien het auteursrecht van de content in handen is van OGZ, mag de deelnemer/adverteerder nimmer zonder toestemming van OGZ de content voor andere doeleinden gebruiken dan voor hetgeen met OGZ overeenstemming is bereikt, en is het dus niet toegestaan de content via andere kanalen te publiceren, te verveelvoudigen, te openbaren, te verspreiden op welke wijze dan ook, online of offline.
9.3 De deelnemer/adverteerder verstrekt OGZ voor de overeengekomen duur en het overeengekomen gebruik een onvoorwaardelijke, onherroepelijk, onbeperkte en wereldwijde licentie met betrekking de plaatsing van de content en alle daarin vervatte rechten van intellectuele en/of industriële eigendom.

Artikel 10 Doorgifte persoonsgegevens

10.1 In het kader van de overeenkomst tussen OGZ en deelnemer/adverteerder en op verzoek of met toestemming van betrokkenen kunnen persoonsgegevens door OGZ aan deelnemer/adverteerder worden doorgegeven op grond waarvan deelnemer/adverteerder zijn diensten kan verlenen aan de betrokkenen. Er zullen niet meer gegevens worden verstrekt dan strikt noodzakelijk voor het beoogde doel.
10.2 Partijen dragen zorg voor transparantie over de doorgifte van de persoonsgegevens richting betrokkenen.
10.3 Deelnemer/adverteerder draagt zorg voor zijn eigen voorwaarden en privacyverklaring. Deelnemer/adverteerder communiceert deze aan betrokkenen op het moment dat betrokkenen diensten gaan afnemen< van deelnemer/adverteerder. De dienstverlening van deelnemer/adverteerder dient in overeenstemming te zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en aanvullende wet- en regelgeving.
10.4 Partijen nemen voldoende passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ten aanzien van de doorgifte van de gegevens, zoals bijvoorbeeld middels: encrypted (versleutelde) e-mail; met een wachtwoord beveiligde bestanden en web-toegang met beveiligde login (gebruikersnaam en wachtwoord).
10.5 Indien OGZ een correctieverzoek ontvangt van een betrokkene zal hij deelnemer/adverteerder daarvan in kennis stellen en zal deelnemer/adverteerder de correctie op de persoonsgegevens doorvoeren.
10.6 De doorgifte en verwerking van persoonsgegevens door partijen geschiedt  op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
10.7 Voor een vordering (tot schadevergoeding) van betrokkene dat de doorgifte van de persoonsgegevens niet rechtmatig is geschied, is de partij die nalatig is in de nakoming van zijn verplichtingen, aansprakelijk jegens betrokkene.
10.8 Partijen zijn ieder verantwoordelijk en aansprakelijk voor hun eigen handelen. Partijen zijn jegens elkaar aansprakelijk voor de schade voor de niet-nakoming van een van deze verplichtingen met betrekking tot de doorgifte van persoonsgegevens.

Artikel 11    Toepasselijk recht en geschillen

10.1 Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, tenzij dwingendrechtelijk anders is bepaald
10.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, en niet tussen partijen in onderling overleg beëindigd kunnen worden, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant Nederland.