Onze algemene voorwaarden zijn hier te downloaden.

Algemene Voorwaarden – Organisatie Groep Zuid (O.G.Z.) B.V.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij deelname aan, door en/of in samenwerking met Organisatie Groep Zuid (O.G.Z.) B.V. georganiseerde beurzen, congressen, manifestaties, tentoonstellingen en/of andere evenementen en maken deel uit van iedere overeenkomst, ieder aanbod en iedere aanvaarding van het aanbod, alsmede van de daaruit voortvloeiende prestaties.

Artikel 1: Definities
In deze Algemene Voorwaarden hebben de gebruikte begrippen de hierna volgende betekenis, tenzij daarover andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt.
1. Organisatie Groep Zuid (O.G.Z.) B.V.: de besloten vennootschap Organisatie Groep Zuid (O.G.Z.) hierna te noemen: “OGZ”, kantoorhoudende te Geldrop, Nuenenseweg 167, 5667 KP, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer: 17171744, als (mede-) organisator zowel direct als indirect van een beurs, congres en/of evenement, alsmede eventueel de (rechts)persoon in samenwerking waarmee een beurs, congres en/of evenement, hierna te noemen “het evenement” wordt georganiseerd en hun bevoegde vertegenwoordigers.
2. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden welke onlosmakelijk deel uitmaken en van toepassing zijn op alle overeenkomsten van deelname, alsmede van de daaruit voortvloeiende prestaties, als op de afname van aanvullende diensten en/of producten tussen OGZ en de deelnemer met betrekking tot de standruimte(n), standbouw en standinrichting en alle daaruit voortvloeiende producten en (facilitaire-) diensten en/of aanvullende afgenomen zaken van OGZ. Afwijking van de algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien dat uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd door OGZ. De toepasselijkheid van eventuele door de deelnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Deelnemer: de natuurlijke of de rechtspersoon die zich door middel van een inschrijfformulier heeft aangemeld en/of waarmee OGZ een deelnemingsovereenkomst heeft gesloten.
4. Evenementaccommodatie: de plaats/locatie alwaar het evenement als geheel plaatsvindt, zoals door OGZ ter beschikking gesteld.
5. Offerte: de door OGZ schriftelijk opgestelde offerte van een bepaalde standruimte. OGZ is gerechtigd, zolang met de deelnemer nog geen deelnemingsovereenkomst tot stand is gekomen, de offerte te allen tijde in te trekken zonder opgave van redenen.
6. Inschrijfformulier: het document, zowel online als offline waarmee de deelnemer aangeeft te willen deelnemen aan het evenement en verklaart kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. OGZ behoudt zich het recht voor de inschrijving op basis van het inschrijfformulier af te wijzen op grond van ruimtegebrek, bijzondere redenen of eventueel zonder opgave van redenen.
7. Inschrijver: ieder natuurlijk of rechtspersoon die zich door middel van een inschrijfformulier als deelnemer aan het evenement heeft aangemeld, ongeacht of deze aanmelding is of wordt geaccepteerd door OGZ.
8. Deelnamebevestiging: naar aanleiding van een door de deelnemer toegezonden inschrijfformulier dan wel ter bevestiging van de ontvangst van de door de deelnemer ondertekende offerte aan OGZ, zal OGZ een schriftelijke bevestiging van de deelname verzenden aan de deelnemer.
9. Deelnemingsovereenkomst: de overeenkomst tussen OGZ en de deelnemer die ontstaat door ondertekening van de deelnemer of door de toezending van een deelnamebevestiging door OGZ op basis van het door de deelnemer aan OGZ ingevulde inschrijfformulier.
10. Deelnemingskosten: de totale kosten die de deelnemer aan OGZ verschuldigd is voor deelname aan het evenement, waaronder onder andere de voortvloeiende kosten uit de standruimte, indien van toepassing de standbouw en/of standinrichting en alle overige daartoe behorende kosten dan wel alle overige kosten voortvloeiend uit de afgenomen zaken van OGZ. 
11. Evenement: een beurs, congres, manifestatie, tentoonstelling en/of een ander evenement ter zake waarvan de deelnemingsovereenkomst is gesloten.
12. Standruimte: de in vierkante meters uitgedrukte oppervlakte waarmee de deelnemer deelneemt aan het evenement, aan de deelnemer ter beschikking gestelde evenementaccommodatie, waarvan de locatie, omvang en type door OGZ worden bepaald.
13. Standaard standbouw: de standbouw die door de inschrijver/deelnemer besteld is en geleverd wordt door OGZ.
14. Standbouw op maat: is de standbouw die door inschrijver/deelnemer zelf wordt georganiseerd/aangebracht.
15. Standhuur: de door de deelnemer verschuldigde huur van een door OGZ vastgesteld aantal vierkante meters oppervlakte standruimte. Het verschuldigde standhuurbedrag wordt vastgesteld per aantal vierkante meters oppervlakte.
16. Standinrichting: alle facilitaire zaken, diensten en voorzieningen die door de deelnemer zijn besteld dan wel zelf aangebracht, ongeacht of deze daadwerkelijk zijn gebruikt. 

Artikel 2: Inschrijving
1. Om deel te kunnen nemen aan het evenement, dient er een inschrijving plaats te vinden. Het inschrijven dient te geschieden door middel van een daarvoor bestemd inschrijfformulier (online/offline) of via een door OGZ aangeleverde deelnemingsovereenkomst.
2. De inschrijver garandeert OGZ de juistheid van de verstrekte gegevens en de bevoegdheid van de (gemachtigde) deelnemer tot ondertekening van het inschrijfformulier. 
Eventuele onjuiste gegevens of onbevoegde ondertekeningen zijn middels een specifiek opgestelde overeenkomst tussen partijen of door acceptatie voor rekening en risico van de inschrijver/deelnemer en ontslaat hem niet van enige betalingsverplichtingen richting OGZ.
3. De door de deelnemer verstrekte gegevens worden door OGZ in een daartoe aangehouden administratie opgenomen. Door het doen van een inschrijving geeft de inschrijver aan OGZ toestemming om de verstrekte gegevens te gebruiken en op te slaan. 
4. De deelnemingsovereenkomst komt uitsluitend tot stand door acceptatie van de inschrijving door OGZ, waarna de inschrijver deelnemer wordt van het evenement. De bevestiging van de acceptatie wordt ofwel per brief, dan wel per e-mail aan de deelnemer verstuurd naar het door hem op het inschrijfformulier opgegeven (e-mail-) adres.
5. Inschrijvingen welke wegens ruimtegebrek niet direct kunnen worden geaccepteerd, kunnen op een wachtlijst worden geplaatst. Over deze inschrijvingen wordt vóór het aanvangen van het evenement beslist. 
6. OGZ is te allen tijde gerechtigd om de inschrijving te weigeren in voorkomende gevallen zonder opgave van redenen, in ieder geval op grond van overtekening, bijzondere redenen zoals de vrees voor verstoring van de orde, faillissement of surseance van de inschrijver.
7. Bij afwijzing van de inschrijving door OGZ zullen eventuele (voorschot-)betalingen worden gerestitueerd. 
8. Indien door OGZ een termijn is vastgesteld aan de deelnemer voor het insturen van het inschrijfformulier dan wel de deelnemingsovereenkomst dan dient de datum van ontvangst van het document door OGZ ter bepaling of tijdig is gereageerd. 
9. De deelnemer kan zich er niet op beroepen, dat de inschrijving mondeling zou zijn ingewilligd.
10. De deelnemer is niet gerechtigd zijn inschrijving dan wel de deelneming aan een derde over te dragen. Enkel en alleen de deelnemer is na de inschrijving/deelnemingsovereenkomst gerechtigd om aan het evenement deel te nemen.
11. Indien de deelnemer na inschrijving voor het evenement wordt overgenomen door een derde partij, hetzij via fusie, aandelentransactie, activa/passiva transactie of welke andere vorm van overname dan ook, blijft de met OGZ gesloten overeenkomst onverminderd van kracht, tenzij OGZ hier uitdrukkelijk geen instemming voor geeft. 
12. De deelnemer verklaart alle consequenties van de inschrijving die voortvloeien uit de ondertekening van het inschrijfformulier dan wel ondertekening van de deelnemingsovereenkomst te zullen aanvaarden. Indien de ondertekening bewust dan wel onbewust is gedaan door een niet tekenbevoegde, dan wordt geacht dat zij vanuit persoonlijke titel bevoegd is om te tekenen en uit hoofde van die tekenbevoegdheid verantwoordelijk is voor de volledige betalingsverplichtingen richting OGZ voortvloeiend uit de inschrijving/deelnemingsovereenkomst. 

Artikel 3: Deelnemingsovereenkomst
1. De deelnemingsovereenkomst houdt in dat OGZ voor de periode van het betreffende evenement een bepaalde standruimte ter beschikking stelt aan de deelnemer, mits deze voorafgaand aan het evenement de volledige betalingsverplichtingen heeft voldaan. Aangaande alle facturen betrekking hebbende op het evenement.
2. Deze algemene voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de deelnemingsovereenkomst. 
3. Indien de deelnemingsovereenkomst wordt gesloten ten aanzien van meerdere standruimten, is hetgeen in deze bepaalde algemene voorwaarden van toepassing op zowel elke individuele standruimte als op het geheel van de meerdere standruimten. 
4. Indien de deelnemer op het inschrijfformulier of op de deelnemingsovereenkomst zelf wijzigingen, aanvullingen dan wel overige van deze algemene voorwaarden afwijkende of aanvullende afspraken aanbrengt, worden deze als niet geldend bepaald. OGZ kan na schriftelijke bevestiging bepalen dat de wijzigingen/aanvullingen deel uitmaken van de deelnemingsovereenkomst.
5. De deelnemer is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die het gevolg zijn van het aangaan van de deelnemingsovereenkomst. 
6. Ingeval er een deelnemingsovereenkomst is gesloten door OGZ met 2 of meer contracterende deelnemers dan zijn deze partijen hoofdelijk aansprakelijk voor de betalingsverplichtingen jegens OGZ.
7. Mocht blijken dat de persoon die als deelnemer is aangemeld, achteraf niet tekenbevoegd blijkt te zijn en zich vervolgens op grond hiervan beroept op nietigheid van de deelnemingsovereenkomst dan wordt deze persoon vanuit persoonlijke titel geacht aansprakelijk en verantwoordelijk te zijn voor alle betalingsverplichtingen voortvloeiende uit de deelnemingsovereenkomst met OGZ. 
8. Minimaal één van de medewerkers van de deelnemer die gedurende het evenement de stand bemannen, wordt geacht beslissingsbevoegd te zijn om gedurende het evenement zaken, diensten, bestellingen en/of andere besluiten vanuit de deelnemer te mogen nemen. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de bevoegdheid van de bewuste medewerker van zijn organisatie, ook indien hierover geen overeenstemming is bereikt. Deelnemer kan zich richting OGZ in een later stadium niet beroepen op de grond dat de medewerker/ondertekenaar geen tekenbevoegdheid/beslissingsbevoegdheid zou hebben. Het afnemen van zaken, diensten, bestellingen en/of het nemen van besluiten is te allen tijde voor risico en verantwoordelijkheid van de deelnemer.

Artikel 4: Data, tijden en evenementaccommodatie
1. OGZ stelt de data waarop en waar het evenement wordt gehouden vast, alsmede de tijden voor opbouw, het houden en de afbouw van het evenement. 
2. OGZ kan de voor het evenement vastgestelde data, tijden en/of accommodatie wijzigen, dan wel in zeer uitzonderlijke omstandigheden besluiten het concept van het evenement te wijzigen ofwel het evenement geen doorgang te laten vinden. Bij een dergelijke wijziging van het concept blijft de deelnemingsovereenkomst onverkort van kracht. 
3. Wijzigingen zoals omschreven in lid 2 van artikel 4 geeft de deelnemer niet het recht de inschrijving/deelneming geheel of gedeeltelijk te annuleren, artikel 7 blijft hierbij onverkort van toepassing.
4. Indien OGZ door zeer uitzonderlijke omstandigheden heeft moeten besluiten om het evenement geen doorgang te laten vinden dan zal de inschrijving, de deelnemingsovereenkomst en de daarmee samenhangende vaststelling van de standruimte als vervallen worden beschouwd. Hiermee samenhangend zullen de door de deelnemer aan OGZ gedane betalingen worden gerestitueerd aan de deelnemer.
5. Buiten lid 4 van dit artikel 4 om kan de deelnemer in geen enkel geval jegens OGZ aanspraak maken op enige vergoeding van gemaakte kosten of geleden schade in verband met een besluit zoals omschreven in lid 2 van dit artikel.

Artikel 5: Indeling
1. De deelnemer van het evenement heeft gedurende de overeengekomen periode recht op de standruimte zoals door OGZ in de deelnemingsovereenkomst is vastgesteld. 
2. OGZ is te allen tijde vóór aanvang van het evenement gerechtigd de indeling van de beurs te herzien en daarbij de aan de deelnemer toegewezen standruimte te wijzigen. Indien een herindeling plaatsvindt, zal OGZ trachten de deelnemer een vergelijkbare standruimte qua oppervlakte aan te bieden. 
3. Indien OGZ na herindeling of na wijziging standruimte de deelnemer geen vergelijkbare standruimte qua oppervlakte kan aanbieden, heeft de deelnemer het recht de deelnemingsovereenkomst te annuleren. De annulering dient in dit geval te geschieden bij aangetekend schrijven binnen 14 werkdagen na dagtekening van het schriftelijke voorstel van OGZ inhoudende de alternatieve standruimte(n). Indien het aangetekend schrijven niet binnen 14 dagen is ontvangen door OGZ, komt de mogelijkheid tot annulering integraal te vervallen. 

Artikel 6: Betaling
1. Betaling van de deelnamekosten en alle overige betalingen dienen te geschieden binnen de vervaltermijn zoals vermeld op de desbetreffende factuur. Bedragen die binnen 2 weken voorafgaand van het evenement gefactureerd zijn, dienen op de dag van ontvangst factuur te worden voldaan.
2. OGZ is gerechtigd te factureren zodra de deelnemingsovereenkomst tot stand is gekomen. De definitieve factuur kan voorafgegaan worden door een voorschotnota.
3. De deelnemer is te allen tijde aansprakelijk voor alle aan OGZ verschuldigde kosten die op enigerlei wijze verband houden met de deelnemingsovereenkomst, ongeacht of deze kosten zijn gemaakt door de deelnemer zelf of door derden, dan wel personen handelend in naam van de deelnemer. 
4. Indien er door de deelnemer bewust dan wel onbewust een afwijkend factuuradres is opgegeven, blijft de deelnemer jegens OGZ aansprakelijk voor de betaling van alle kosten die verband houden met de deelnemingsovereenkomst.
5. Bij niet tijdige betaling van enig aan OGZ verschuldigd bedrag wordt de wettelijke (handels)rente in rekening gebracht vanaf het moment waarop de vordering contractueel opeisbaar is. Incassokosten komen voor rekening van de deelnemer, de buitengerechtelijke incassokosten worden forfaitair gesteld op 15% van de hoofdsom. 
6. OGZ is gerechtigd betalingen van de deelnemer eerst in mindering te brengen op de nog openstaande vorderingen uit hoofde van andere evenementen.
7. Indien de deelnemer de deelnemingskosten of enig ander aan OGZ verschuldigd bedrag niet (geheel) vóór aanvang van de opbouw van het evenement heeft voldaan is OGZ gerechtigd, de deelnemer de toegang tot de (opbouw van) het evenement te ontzeggen en/of de deelnemingsovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. In een zodanig geval blijft de deelnemer gehouden de volledige deelnemingskosten, alsmede alle overige aan OGZ verschuldigde kosten integraal te voldoen, zonder dat de deelnemer aanspraak kan maken op vergoeding van gemaakte kosten en/of geleden schade in welke zin dan ook, ter zake van de ontzegging van de toegang tot het evenement en/of de beëindiging van de deelnemingsovereenkomst. 

Artikel 7: Annulering en ontbinding
1. Een inschrijving en/of deelnemingsovereenkomst alsmede van de daaruit voortvloeiende prestaties, als op de afname van aanvullende diensten en/of producten tussen OGZ en de deelnemer met betrekking tot de standruimte(n), standbouw en standinrichting en alle daaruit voortvloeiende producten en (facilitaire-) diensten en/of zaken van OGZ, kan niet eenzijdig door de inschrijver en/of de deelnemer worden ingetrokken of gewijzigd, ongeacht of deze reeds is geaccepteerd door OGZ. Indien een inschrijver/deelnemer wenst te annuleren of de bestaande inschrijving/deelneming wil wijzigen, zal daartoe een verzoek; inhoudende een schriftelijk aangetekend schrijven aan OGZ verzonden dienen te worden. OGZ kan een verzoek tot annulering of wijziging van de inschrijving/deelneming, zoals bovengemeld inwilligen onder de voorwaarde dat door de inschrijver/deelnemer in ieder geval de navolgende annulering-/wijzigingsvergoeding wordt voldaan:                            
-Bij annulering tot 365 dagen vóór de eerste dag van de opbouw van het evenement: 50% van de totale deelnemingskosten;
-Bij annulering van 365 dagen tot 200 dagen vóór de eerste dag van de opbouw van het evenement: 75% van de totale deelnemingskosten;
-Bij annulering van 200 dagen tot 62 dagen vóór de eerste dag van de opbouw van het evenement: 100% van de totale deelnemingskosten;
-Bij annulering van 62 dagen tot 31 dagen vóór de eerste dag van de opbouw van het evenement: 150% van de totale deelnemingskosten;
-Bij annulering van 31 dagen tot 14 dagen vóór de eerste dag van de opbouw van het evenement: 200% van de totale deelnemingskosten;
-Bij annulering tot en met 14 dagen vóór de eerste dag van de opbouw van het evenement: 250% van de totale deelnemingskosten.                        
Of waarbij OGZ gerechtigd is om in de plaats van deze percentages aanspraak te maken op het vergoeden van de daadwerkelijk door haar geleden schade. Op vorenstaande vergoedingen zal indien van toepassing de verschuldigde BTW in rekening worden gebracht.                             
2. Ingeval ten aanzien van de deelnemer op enig tijdstip na totstandkoming van de inschrijving/deelnemingsovereenkomst surseance van betaling of faillissement wordt aangevraagd, kan de deelnemingsovereenkomst door het enkele intreden van vorenstaande aanvraag door OGZ opgezegd worden en blijft de deelnemer de volledige deelnemingskosten verschuldigd, alsmede de in verband met zijn deelname op zijn verzoek door of middels OGZ gemaakte overige kosten, onverminderd het recht van OGZ tot het vorderen van kosten, schade en interesten.
3. Indien OGZ na totstandkoming van de deelnemingsovereenkomst gegronde redenen heeft te vrezen dat deelname aan het evenement door de deelnemer op enigerlei wijze schade aan OGZ, het evenement of overige deelnemers zal kunnen toebrengen, heeft OGZ te allen tijde het recht de deelnemingsovereenkomst bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang op te zeggen. De deelnemer blijft alsdan de volledige deelnemingskosten alsmede de in verband met zijn deelname op zijn verzoek door of middels OGZ gemaakte overige kosten geheel verschuldigd, onverminderd het recht van OGZ tot het vorderen van kosten, schade en interesten.
4. Ingeval OGZ instemt met de schriftelijke annulering van de inschrijver/deelnemer dan kan de inschrijver/deelnemer vanaf dat moment geen rechten meer ontlenen aan de geannuleerde inschrijving/deelnemingsovereenkomst voor wat betreft de deelname aan het evenement en de daarmee samenhangende standruimte, standbouw, standinrichting en/of evenementaccommodatie en alle overige overeengekomen afspraken. De bevestigde annulering is definitief en de deelnemer kan achteraf niet terugkomen op zijn besluit. 
5. Indien voortvloeiend uit enige vorm van correspondentie, zowel schriftelijk als telefonisch de inschrijver/deelnemer aan OGZ laat weten dat hij zijn inschrijving/deelname wenst te annuleren dan zal OGZ de navolgende procedure in werking stellen. OGZ kan na ontvangst van de correspondentie van de inschrijver/deelnemer een definitieve schriftelijke aangetekende bevestiging sturen aan de inschrijver/deelnemer. De inschrijver/deelnemer kan na de definitieve schriftelijke aangetekende bevestiging door OGZ geen rechten meer ontlenen aan enige vorm van deelname aan het evenement, tenzij de inschrijver/deelnemer binnen 7 kalenderdagen na de schriftelijke aangetekende bevestiging schriftelijk meedeelt dat hij conform de deelnemingsovereenkomst toch wil blijven deelnemen aan het evenement. Om miscommunicatie te voorkomen zal OGZ de door de inschrijver/deelnemer gedane schriftelijke mededeling in deze bevestigen. Alle mededelingen door de inschrijver/deelnemer later gedaan dan de 7 kalenderdagen na de schriftelijke aangetekende bevestiging van OGZ worden door OGZ niet in behandeling genomen en daarmee is de annulering definitief tot stand gekomen en kunnen er geen rechten meer worden ontleend aan deelname van het evenement.
6. Annulering of wijziging op grond van dit artikel kan nimmer aanleiding zijn tot het vergoeden door OGZ van enigerlei gemaakte kosten of geleden schade aan de deelnemer.
7. Indien het verzoek tot annulering niet wordt ingewilligd door OGZ dan blijft de overeenkomst onverkort van kracht

Artikel 8 Gebruik standbouw en standinrichting van de standruimte
1. De deelnemer is verplicht zijn standruimte(n) op te (doen) bouwen, te (doen) inrichten en te (doen) afbouwen gedurende de daartoe door OGZ aangegeven dagen en tijdstippen. 
2. Op verzoek van OGZ dienen alle plannen, ontwerpen en/of maquettes voor de standruimte(n) uiterlijk op het door OGZ aangegeven tijdstip ter goedkeuring aan OGZ te worden voorgelegd. Als OGZ de benodigde goedkeuring heeft gegeven mag er met de standbouw en/of standinrichting gestart worden. OGZ behoudt zich te allen tijde het recht voor haar goedkeuring te weigeren, desnoods zonder opgave van redenen.
3. OGZ heeft ter zake van de standbouw en standinrichting het recht afwijkende voorschriften te geven.
4. OGZ zal de beschikbaar gestelde standruimte(n) aangeven middels een bepaalde aanduiding. De deelnemer is niet gerechtigd de aanduiding te doen verwijderen, te verplaatsen of te wijzigen. 
5. Indien naar het oordeel van OGZ de standbouw en/of standinrichting van de standruimte(n) van de deelnemer niet tijdig vóór het einde van de opbouwperiode gereed dreigt te komen, is OGZ gerechtigd om voor rekening en risico van de deelnemer de noodzakelijke voorzieningen te treffen die zij hierin nodig acht.
6. De deelnemer is tijdens het evenement niet gerechtigd om in de standruimte(n) andere artikelen te exposeren of anderszins aan te prijzen, dan die vermeld zijn in de deelnemingsovereenkomst en/of samenhangen met het programma behorende tot het evenement. 
7. De deelnemer is niet gerechtigd de standruimte(n) geheel of ten dele aan derden in gebruik af te staan of de standruimte(n) te (doen) gebruiken voor een ander doel dan in de deelnemingsovereenkomst is omschreven.
8. Het is de deelnemer niet toegestaan een zodanig gebruik van de standruimte(n) te maken, dat andere deelnemers of bezoekers daardoor schade en/of hinder ondervinden in de vorm van geluidsoverlast, belemmering van toe- of doorgangen, belemmering van lichtval of uitzicht, of overlast in enige andere vorm dan ook, nader ten beoordeling en beslissing van OGZ.
9. Deelnemer is verplicht op tijdstip einde afbouw de standruimte in de oorspronkelijke staat op te leveren. Indien hieraan niet is voldaan door de deelnemer dan is OGZ gerechtigd op kosten van de deelnemer de standbouw/standinrichting te verwijderen dan wel te vernietigen. OGZ is hiervoor nimmer aansprakelijk te stellen. Eventuele beschadigingen aan zaken van OGZ en/of aan de evenementaccommodatie komen voor rekening en risico van de deelnemer.

Artikel 9: Niet-nakoming
1. OGZ is bevoegd om tegen de deelnemer, het deelnemend personeel, werkzame personen voor de deelnemer of in zijn opdracht en tegen houders van door de deelnemer verstrekte toegangsbewijzen, die in strijd met enige bepaling van de geldende algemene voorwaarden handelen of een door of namens OGZ verstrekte aanwijzing niet opvolgen, zonder gerechtelijke tussenkomst en zo nodig op kosten van de deelnemer voorzieningen en maatregelen te treffen, waaronder, doch niet beperkt tot:
-Het geheel of gedeeltelijk ontbinden van de deelnemingsovereenkomst zonder dat voorafgaande ingebrekestelling is vereist en/of;
-De aan de deelnemer verstrekte toegangsbewijzen te doen intrekken en de betrokkene(n) de toegang tot het evenement met onmiddellijke ingang te ontzeggen en/of; 
-De stand van de deelnemer niet (verder) op te bouwen, te doen sluiten of geheel of gedeeltelijk te (doen) ontruimen en over de vrijgekomen of niet-bezette ruimte te beschikken en/of;
-De goederen van de deelnemer, zomede al hetgeen door de deelnemer is opgebouwd of aangebracht onder zich te houden, op te slaan en zo nodig te vernietigen en/of;
-Ingeval van niet tijdige c.q. niet volledige betaling door de deelnemer de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 15% van de hoofdsom in rekening te brengen over de geldvordering(en).            
2. Een en ander laat het recht van OGZ om volledige vergoeding van eventueel geleden en/of te lijden schade te vorderen onverlet.

Artikel 10: Aanvullende producten, (facilitaire-) diensten en/of zaken 
1. OGZ kan, al dan niet tegen betaling van de deelnemer, ten behoeve van het evenement aanvullende producten, diensten en/of zaken aanbieden. 
2. Deze algemene voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op alle door of namens OGZ geleverde aanvullende producten, diensten en/of zaken, tenzij anders bepaald. Indien voor deze aanvullende producten, diensten en/of zaken derden worden ingeschakeld, tenzij anders bepaald, worden de leveringsvoorwaarden van deze derden niet van toepassing verklaard.

Artikel 11: Gebruik gegevens
1. Alle gegevens die door middel van gebruik van diensten van OGZ worden gegenereerd ten behoeve van de deelnemer of gegevens die worden gegenereerd door de deelnemer als gevolg van gebruik door de deelnemer van deze diensten mogen door OGZ worden gebruikt. Indien deze gegevens persoonsgegevens in de zin van de wet bescherming persoonsgegevens zijn, vrijwaren partijen elkaar over en weer tegen alle aanspraken die jegens één der partijen mochten worden ingesteld wegens schending van wettelijke bewaartermijnen voor persoonsgegevens of schending van het gesteld bij of krachtens wet- en regelgeving aangaande de bescherming van persoonsgegevens als gevolg van gebruik van persoonsgegevens door de andere partij. Partijen zullen alle toepasselijke wet- en regelgeving ten aanzien van bescherming en gebruik van deze persoonsgegevens in acht nemen.

Artikel 12: Facilitair Handboek
1. De deelnemer ontvangt op enig moment doch ruimschoots voor aanvang van het evenement van OGZ een facilitair handboek waarmee allerhande (facilitaire-) bestellingen kunnen worden gedaan. De hierin vermelde richtlijnen en voorwaarden dienen te allen tijde door de deelnemer te worden nageleefd en te worden opgevolgd en maken integraal deel uit van de geldende algemene voorwaarden.

Artikel 13: Catering
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is de catering tijdens het evenement uitsluitend voorbehouden aan de evenementaccommodatie, door de evenementaccommodatie ingeschakelde derde dan wel OGZ.
2. Het is de deelnemer niet toegestaan consumpties en/of genotsmiddelen te verkopen of gratis te verstrekken, tenzij op nader overeen te komen voorwaarden door de evenementaccommodatie, door de evenementaccommodatie ingeschakelde derde of OGZ vooraf schriftelijke ontheffing is verleend. 

Artikel 14: Vervoeren zaken 
1. Tijdens de openingstijden van het evenement is het door de deelnemer of enig ander persoon niet toegestaan om zaken aan en/of af te voeren. 
2. De deelnemer is zelf verantwoordelijk en dient zelf zorg te dragen voor het tijdig vervoeren van de nodige zaken voor deelname aan het evenement. OGZ neemt geen goederen van de deelnemer in ontvangst, noch is zij daarvoor op enigerlei wijze aansprakelijk. 

Artikel 15: Schoonmaak en afvalverwijdering
1. De deelnemer is verantwoordelijk voor het schoonmaken en schoonhouden van zijn standruimte(n), zowel voorafgaand, gedurende als na afloop van het evenement. Via het facilitair handboek kunnen bepaalde schoonmaakactiviteiten tegen betaling worden afgenomen.
2. De deelnemer dient zorg te dragen voor de verwijdering van al zijn afval conform de door OGZ en/of vanuit de evenementaccommodatie gestelde voorschriften.
3. OGZ is gerechtigd de kosten van het verwijderen en afvoeren van door de deelnemer achtergelaten afval na afloop van het evenement bij hem in rekening te brengen. 

Artikel 16: Intellectuele eigendomsrechten
1. OGZ is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten gerelateerd aan het evenement, waaronder tenminste begrepen de (merk)naam, logo(‘s) en het beeldmateriaal.
2. OGZ kan de deelnemer het recht verlenen de (merk)naam, logo(‘s) en/of het beeldmateriaal te gebruiken voor promotionele doeleinden. Alsdan zal de deelnemer deze merken en/of afbeeldingen slechts gebruiken op de wijze waarop deze door OGZ ter beschikking zijn gesteld. 
Het is de deelnemer derhalve niet toegestaan de merken en/of afbeeldingen voor andere doeleinden te gebruiken dan ter promotie van het evenement, of ze op enige wijze te vervormen. 
3. Bij overtreding van het in lid 2 bepaalde, is de deelnemer verplicht op eerste verzoek van OGZ het gebruik van het betreffende (merk)naam, logo(‘s) en/of het beeldmateriaal te staken.
4. De deelnemer mag geen zaken op het evenement presenteren van een bepaalde naam- of merkaanduiding, indien daarmee inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden. 

Artikel 17: Risico en Aansprakelijkheid 
1. De deelnemer staat jegens OGZ in voor en blijft te allen tijde aansprakelijk voor de nakoming van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, geldende specifieke voorwaarden en/of alle overige voorschriften.
2. De deelnemer is aansprakelijk voor alle (in-)directe schade die OGZ lijdt ten gevolge van een aan de deelnemer toe te rekenen tekortkoming, waaronder het niet, niet behoorlijk of niet tijdig naleven van enige bepaling uit deze algemene voorwaarden, geldende specifieke voorwaarden en/of overige voorschriften te vergoeden. 
3. De deelnemer vrijwaart OGZ ter zake voor aanspraken die derden in verband met zijn handelen of nalaten tegen OGZ zouden kunnen doen gelden.
4. Zaken, daaronder begrepen de emballage, bevinden zich op het evenement voor rekening en risico van de deelnemer. De deelnemer dient zich ter zake van de deelneming aan het evenement afdoende te verzekeren, OGZ belast zich niet met een dergelijke verzekering. 
5. De deelnemer is verantwoordelijk voor het adequaat verzekeren tegen alle schade van welke aard dan ook. Deze schade kan door toedoen of nalatigheid van de deelnemer zelf, het deelnemend personeel, werkzame personen voor de deelnemer of in zijn opdracht en tegen houders van door de deelnemer verstrekte toegangsbewijzen, dan wel door diens bezoekers worden veroorzaakt, alsmede voor schade die op welke wijze dan ook door zijn zaken, diensten en/of producten veroorzaakt worden.
6. Het is de verantwoording van de deelnemer om te beschikken over de vereiste vergunningen/ontheffingen en toestemmingen terzake van zijn deelneming en de aan het evenement gerelateerde activiteiten, alsmede voor de naleving van de in relatie tot diens activiteiten wet- en regelgeving.
7. OGZ is niet aansprakelijk voor enigerlei schade: gevolgschade, bedrijfsschade en schade door diefstal, vernieling of welke oorzaak dan ook inbegrepen, direct of indirect geleden door de deelnemer, het deelnemend personeel, werkzame personen voor de deelnemer of in zijn opdracht en tegen houders van door de deelnemer verstrekte toegangsbewijzen, dan wel door diens bezoekers, tenzij OGZ ter zake opzet of grove nalatigheid kan worden verweten. 
8. OGZ is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden door de deelnemer, het deelnemend personeel, werkzame personen voor de deelnemer of in zijn opdracht en tegen houders van door de deelnemer verstrekte toegangsbewijzen, dan wel door diens bezoekers, ontstaan doordat de bepalingen uit deze algemene voorwaarden en de daarin verwezen voorschriften, niet tijdig of niet juist zijn opgevolgd. 
9. OGZ is niet aansprakelijk voor door de deelnemer geleden (in-)directe schade, die het gevolg is van niet nakoming van enige verplichting die voortvloeit uit een tussen de deelnemer en een derde gesloten overeenkomst ter zake van de levering van diensten in verband met de beursdeelname van de deelnemer. 
10. OGZ zal zich van iedere inmenging met betrekking tot geschillen waarbij OGZ geen partij is, waaronder begrepen doch niet beperkt tot geschillen tussen deelnemers onderling of geschillen tussen deelnemers en bezoekers doen onthouden.
11. In het geval OGZ aansprakelijk is, zal de aansprakelijkheid van OGZ in dat geval nooit het maximaal door haar verzekeraar uit te keren bedrag overstijgen. Indien de dekking van OGZ ontbreekt dan is de aansprakelijkheid van OGZ beperkt tot de door de deelnemer op grond van diens inschrijving/deelneming verschuldigde deelnemingskosten.

Artikel 18: Conversiebepaling en toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk door de rechter als onredelijk bezwarend wordt gekwalificeerd, wordt deze geacht te zijn geconverteerd in een bepaling die, voor zover mogelijk met behoud van inhoud en strekking daarvan, niet als onredelijk bezwarend wordt aangemerkt.
2. In geval een bepaling van deze algemene voorwaarden door de rechter als onredelijk bezwarend wordt gekwalificeerd en lid 1 van dit artikel niet van toepassing kan zijn, laat dit onverlet de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.
3. Indien de deelnemer eventueel eigen algemene of specifieke voorwaarden hanteert dan zijn deze uitdrukkelijk niet van toepassing te verklaren op OGZ. OGZ is gerechtigd om de algemene voorwaarden van de wederpartij nadrukkelijk af te wijzen.                                                  
4. Afwijking van de algemene voorwaarden kan uitsluitend geschieden door een schriftelijk stuk dat door OGZ ondertekend.                                       5. OGZ behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze algemene voorwaarden gedurende de looptijd van de deelnemingsovereenkomst te wijzigen. Van een dergelijke wijziging zal aan de deelnemer schriftelijk een mededeling worden gedaan. De gewijzigde in werking getreden algemene voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door OGZ.
6. In gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorzien, is het aan OGZ om hierover een beslissing te nemen. 

Artikel 19: Overige voorschriften en afwijkingen van de algemene voorwaarden 
1. OGZ is in het kader van een goed verloop van het evenement gerechtigd aanvullende (veiligheids-)voorschriften te geven. Ook vanuit de evenementaccommodatie of van overheidswege is het gerechtigd om dergelijke voorschriften te verstrekken.
2. De deelnemer is verplicht om de aanvullende (veiligheids-)voorschriften en voorts alle vanuit de evenementaccommodatie uitgevaardigde voorschriften stipt na te leven en op te volgen. 
3. Bij strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de aanvullende (veiligheids-)voorschriften gegeven door OGZ, vanuit de evenementaccommodatie of van overheidswege, zal OGZ bepalen welk voorschrift in het specifieke geval prevaleert.

Artikel 20: Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, tenzij dwingendrechtelijk anders is bepaald.
2. Alle geschillen die ontstaan tussen OGZ en een inschrijver/deelnemer, ook indien slechts door één van de partijen als zodanig aangemerkt, naar aanleiding van: het inschrijfformulier, de deelnemingsovereenkomst, deze algemene voorwaarden of enige nadere overeenkomst naar aanleiding daarvan tussen partijen gesloten, zullen partijen allereerst in overleg treden teneinde dit geschil langs minnelijke weg te beëindigen. Indien partijen daar niet in slagen, zal een geschil als vorenstaande exclusief worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant (Nederland). De Nederlandse rechter heeft exclusieve rechtsmacht, behoudens voor zover dwingendrechtelijk anderszins is bepaald.

Artikel 21: Restbepaling
1. In alle gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorzien of onduidelijk worden geacht, ligt de beslissingsbevoegdheid bij OGZ.
2. De Nederlandse tekst van de deelnemingsovereenkomst, deze algemene voorwaarden of enige nadere overeenkomst naar aanleiding daarvan tussen partijen gesloten, is beslissend.